Lëtzebuergesch


Dieses Kapitel enthält Zitate und Bilder, die mir in Luxemburg aufgefallen sind.
Die Bilder finden Sie auf der folgenden Seite.
Als Einleitung:
Ausländer, d.h. nicht in der Schweiz wohnende Nicht-Schweizer, glauben oft, die Schweizer seien dreisprachig, jeder Schweizer spreche drei Sprachen. Das stimmt natürlich nicht:
In der Schweiz gibt es drei Sprachgebiete¹, in denen je Deutsch, Französisch oder Italienisch Amts- und Schulsprache ist.² Drei- bis viersprachig ist nur der Bund. Die Kantons-, Bezirks- und Gemeindegrenzen fallen aber nicht mit den Sprachgrenzen zusammen.
Jeder Schweizer lernt, liest ³, spricht und schreibt die Sprache seines Gebietes.

Das stimmt natürlich nicht genau:
¹Es gibt eine vierte Landessprache, das Rhätoromanische, das aber als kleine Schwester benachteiligt wird.
² Es gibt zweisprachige Kantone, in denen die Sprachgebiete aber meistens von einander abgetrennt sind.
³ Die Pisa-Studie hat dazu ein Fragezeichen gesetzt; zudem sind Aktionen gegen den Illetrismus auch in der Schweiz nötig geworden.
In der Deutschschweiz und im Tessin ist die Muttersprache der Dialekt, die Standartsprache ist sozusagen die Vatersprache. Diese wird oft von Einwandern der ersten Generation nicht verstanden, da sie nur die Mundart lernern und gebrauchen.
P.S. Auf das Frühenglisch und das BSE ("Bad simple English") gehe ich hier nicht ein.

Luxemburg - dreisprachig?

Wer Luxemburg bereist, kann drei Sprachen hören und lesen: Lëtzebuergesch (nicht ein niederländischer, sondern ein mosel-fränkischer Dialekt), Französich und Deutsch - und dazu noch eine kräftige Dosis Englisch und Portugiesisch.
… et wor alles net esou einfach
So hiess eine Austellung im Historischen Museum der Stadt Luxemburg im Sommer 2002. "Questions sur le Luxembourg et la Deuxième Guerre mondiale / Fragen an die Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg". Es wäre gut, wenn sich die Schweizer Leserbriefschreiber zum Bergier-Bericht diesen Satz zu Herzen nähmen...

Tageblatt
Zeitung fir Lëtzeburg - 1. August 2002
Text meistens deutsch, auch französisch - Seitenüberschriften deutsch, französisch oder lëtzbuergesch
Internetseite: französisch


Die Internetseite dieser Zeitung (jetzt "d'Wort - La Voix) ist zweisprachig: http://www.wort.lu/

Crèche et jardin d'enfants
Mary Poppin's
sicht fir e Congé de maternité
ze ersetzen
eng Persoun
fir ze kachen (m/w)

Méindes bis freides
vun 9.30 13.00 Auer
vun direkt bis November 2004
Kachkenntnisser si gefrot
Mellt Iech um Telefon 42 8920
bei

Crèche Mary Poppin's
615. rue de Neudorf
L 2220 LUXEMBOURG NEUDORF
La Voix du Luxembourg
Luxemburger Wort
samedi 12 juin 2004

Mir léiere
Lëtzebuergesch
schreiwen
Mat den neie Regelen!

E Schreif- a Liesbuch fir Grouss a Kleng

Nei Edition 2002 iwwerschaft no den neie Regelen, wéi se am Règlement grand-ducal vum 30. Juli 1999 virgesi sinn an am Mémorial vum 11. August 1999 publizéiert goufen.

"Du frees dech vläicht,

"Bis zur nächster Ännerung vun eiser Schreifweis dann (hoffentlech kënnt se net ze séier...).
Äddi, äre Yuppi"

(Diese Broschüre wird in Läden der Supermarktkette "Cactus" in Luxemburg verteilt. Die Internet-Site ist meistens französisch geschrieben - hat aber auch englische Titel - , aber auf Kinderseite "Yuppi" können die Kinder die Sprache wählen: "Wiel deng sprooch!" " und kommen dann auf "Dem Yuppi seng Schatzinsel" oder auf "L'île au trésor de Yuppi", aber nicht auf "Yuppis Schatzinsel".)
Den ganzen Text der Broschüre finden Sie hier.


ESPERANTO? Wat ass dat?

Eng iwwernational Sprooch,
déi et méi liicht mécht, fir Mënschen mat verschiddene Mammesproche sech matenaner ze verstännegen. Schons e Jorhonnert laang huet sech d'Esperanto am Alldag als eng komplett a lieweg Sprooch erwisen, an däer sech mat Liichtegkeet alles ausdrécke léisst.
Iwwernational an neutral:
D'Esperanto gehéiert kengem bestëmmte Land oder Vollek. Duerfir beviirdeelegt et och keng Kultur, déi duerwengsder aner iwwertrompe kéint. D'Esperanto gehéiert alle Mënschen, déi et schwätzen, a schléit Brécken tëscht de Kulturen.
Esperanto ass liicht!
Wengt senger einfacher a logescher Grammär, wengt der Liichtegkeet, Wierder aus aneren zesummenzesetzen a wengt sengem internationale Wuertschatz as d'Esperanto eng vun deene liichste Sprooche vun der Welt. Wëssenschaftléch Studien hun ergin, datt d'Esperanto bis zu zingmol méi einfach ze léieren ass, wéi aner Sproochen.
(Multlingva Inform-Centro pri Esperanto Lëtzebuergesch)

Ons Heemecht

Wou d’Uelzécht durech d’Wisen zéit,
Duurch d’Fielsen d’Sauer brécht,
Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat as onst Land, fir dat mer géif
Heinidden alles won,
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.

O Du do uewen, deem séng Hand
Duurch d’Welt d’Natioune leet,
Behitt du d’Lëtzebuerger Land
Vum frieme Joch a Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,
Déi mir sou laang gesinn!
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,
Déi mir sou laang gesinn!
(Nationalhymn vu Lëtzebuerg)

Unsere Heimat

Wo die Alzette durch die Wiesen zieht,
die Sauer durch die Felsen bricht,
wo die Rebe entlang der Mosel duftend blüht,
der Himmel Wein uns macht:
das ist unser Land, für das wir würden
hier unten alles wagen,
unser Heimatland, das wir so tief
in unseren Herzen tragen.
Unser Heimatland, das wir so tief
in unseren Herzen tragen.

Oh du da oben, dessen Hand
Durch die Welt die Nationen leitet,
Behüte du das Luxemburger Land
vor fremdem Joch und Leid.
Du hast als Kindern schon uns allen
Den freien Geist ja gegeben,
Lass weiterscheinen die Freiheitssonn’,
Die wir so lang gesehn!
Lass weiterscheinen die Freiheitssonn’,
Die wir so lang gesehn!
(Nationalhymne)


EISE PAPP

Eise Papp am Himmel
helleg sief däin Numm.
Däi Räich soll kommen.
Däi Wëll soll geschéien op der Äerd
ewéi am Himmel.
Gëff äis haut eist deeglecht Brout,
verzei äis eis Schold,
wéi mär och dene verzeien,
déi an eiser Schold sin.
Féier äis nët an d'Versuchung,
mä maach äis fräi vum Béisen...
well dir gehéiert d'Reich an d'Kraaft
an d'Herrlechkeet an Eiwegkeet.
Amen.


Alcohol

Ech sin verdammt, total ausgebrannt
Wat zielt as d'Geld, wat eng schäiss Welt
An wann ët mär eemol engkéier wirklech dreckeg geet
Dann gin ech en gudden saufen, dat tréischt mäin Leed
An all Suerg vergeet, wann ët mär dreckeg geet
Wat den Alcohol heet, mär deet näischt méi Leed
Ech gin äiskal, mär as alles egal.

Alcohol am Blutt

Eiwech Power, kurz Liewensdauer
Dat mecht krank, Liewerziiros as den Dank
Ech hun eng am Gesicht an vill getéint
Mäin Gesicht dat blengt, ech hun den Däiwel begéint
Mäin Liewen as geléint, oh wat dat dréint
Ech sin esou zou, an am Aasch keng Rou
Dat geet séier, an scharf em d'Kéier
Alcohol am Blutt

2 Promille - dat as zevill
Dat hieft den Mutt - Alcohol am Blutt.

Wat as den Präis, am Kapp nëmmen Schäiss
Alles as débill, dat as een geilt Gefill
Am Kapp nëmmen Sauerei, ech sin nët méi Trei
Ech muss eraus an d'Haus fir d'Verhouert Sai
Ech vesaufen meng Pai, ech sin nët méi Trei
Ech hun mäin neit vernannt, hatt as mär fort gerannt
Ech gin agressiv, bei mär leeft alles schif

2 Promille - dat as zevill
Dat hieft den Mutt - Alcohol am Blutt.

Moof: Ech sin einfach gutt

Der beste Link für Anfänger:
Wikipedia: Luxemburgische Sprache
und natürlich:
Wëllkomm bei Wikipedia op lëtzebuergesch.

Zurück:
1. SPRACHE und SPRACHEN: Index
2. Muttersprache: Internationaler Tag der Muttersprache
Hier:

3. Lëtzebuergesch

4. Esperanto kämpft gegen die Folgen des Turmbaus von Babel
5. ESPERANTO: Bilder, Marken, Zeitschriften
Ein eigenes Kapitel:
My bärndütschi Syte

http://www.edimuster.ch/: Hier ist die Familie Muster in Ecublens VD - Eduard Muster: emuster@hotmail.com 04/02/07